Our Environmental Policies

İSG POLİTİKASI

 

 

 • GENKA DENİZCİLİK olarak ‘’YENİ GEMİ İNŞAA FAALİYETLERİ’’ kapsamı dahilinde iş sağlığı ve güvenliğini şirket politikasının ayrılmaz bir parçası kabul ederek, ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı taahhüt etmiştir.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluklarımız; en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm çalışanlarımızın temel görevleri arasındadır.
 • Önceliği iş sağlığı ve güvenliği olan yönetimimiz, bu politikaya uygun olarak hedefleri tespit etmek, yayınlamak, çalışanlarımızın önerilerini de alarak sisteme aktif olarak katılımlarını sağlamak ve uygulamada ise gerekli kaynakları kullanmak kararlılığı içindedir.
 • Mevcut üretim ve tamir alanımızın iyileştirilmesinde ve yeni yatırımlarımızda çalışanlarımızın sağlığı açısından risk arz edebilecek tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik teknolojileri seçeceğimizi,
 • İş sağlığı ve güvenliğindeki başarıların verimliliğimizi de artıracağına inanarak, oluşturduğumuz sistemi sürekli iyileştireceğimizi,
 • Tüm tehlikelere karşı çalışanlarımızı etkin biçimde koruyarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye çalışacağımızı,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcisinin danışma ve katılımını sağlayacağımızı,
 • Bu politikanın tüm gerekliliklerine uyacağımızı GENKA DENİZCİLİK olarak taahhüt ederiz.

 

 

HAZIRLAYAN

Entegre Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

Genel Müdür

ONAYLAYAN

Çalışan Temsilcisi

 

 

ÇEVRE POLİTİKASI

 

GENKA DENİZCİLİK olarak faal halde olduğumuz; “YENİ GEMİ İNŞAA FAALİYETLERİ” kapsamı dahilinde;

 • Çevre ile ilgili yükümlü olduğumuz tüm yerel, ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymak,
 • Faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul edip, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Hizmet ile ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği, kaynağında önlemeye çalışmak,
 • Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakların harcanmasını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlamak,
 • Biyoçeşitlilik, eko sistem ve atmosferi korumak için faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak. Tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışmak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza ve acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlamak ve uygulamalar yapmak,
 • Bu konularda tüm çalışanlarını bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitime tabi tutmak,
 • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer kuruluşlar ve tedarikçiler ile iş birliği sağlanarak, çevre standartlarımızın birlikte yükseltilmesine çalışmak.
 • ’’Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek’’ için bu kurallara tüm çalışanlarımızla birlikte uymayı taahhüt ederiz.

 

Bu doğrultuda GENKA DENİZCLİK olarak Çevre Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

 

 

 

 

HAZIRLAYAN

Entegre Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

Genel Müdür

 

 

KALİTE POLİTİKASI

 

GENKA DENİZCİLİK olarak faal halde olduğumuz; “YENİ GEMİ İNŞAA FAALİYETLERİ.” kapsamı dahilinde;

 • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,
 • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
 • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
 • Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,
 • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,
 • Ulusal ve uluslararası yasal şartlara ve standartlara uymak,

kalite politikamızdır.

Bu doğrultuda GENKA DENİZCİLİK olarak Kalite Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

 

 

 

 

HAZIRLAYAN

Entegre Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN

Genel Müdür